Wykorzystujemy pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Dowiedz się więcej na temat cookies oraz tego w jaki sposób z nich korzystamy.

Regulamin

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszej Regulaminu, który określająca zakres praw i obowiązków osób korzystających z Usług dostępnych na Portalu.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zdefiniowano następujące pojęcia:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2. Konto – stworzone przez Użytkownika w ramach rejestracji konto, zawierające dane podane przez Użytkownika, tj. login, hasło oraz adres poczty elektronicznej umożliwiające korzystanie z usług oferowanych na portalu. Posiadania Konta konieczne jest celem skorzystania, z niektórych usług dostępnych na Portalu;
  3. Agent Rozliczeniowy – DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, , REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513;;
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, korzystająca z Portalu lub usług dostępnych na Portalu;
  5. Berry Blue - Berry Blue sp. z o.o., os. Piastowskie 52/13, 61-154 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto, VIII wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000461750, NIP: 7822560734; REGON: 302421280 , będąca operatorem i właścicielem Portalu. W związku z Zakupem Berry Blue jest podmiotem udostępniającym miejsce do zawarcia umowy sprzedaży Towarów, nie będąc stroną takiej umowy;
  6. Portal – portal w domenie internetowej ivoo.pl, w ramach którego świadczone są usługi internetowej platformy handlowej, umożliwiającej w szczególności prezentowanie, porównywanie i zawieranie umów sprzedaży Towarów oferowanych przez Dostawców;
  7. Dostawca – podmiot, prowadzący w ramach wykonywanej działalności gospodarczej sprzedaż Towarów oferowanych w Portalu. Towary prezentowane są przez Dostawcę w Portalu na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Dostawcą a Berry Blue;
  8. Towary – produkty lub usługi prezentowane i oferowane przez Dostawcę na Portalu;
  9. Zakup – zamówienie za pośrednictwem Portalu Towarów oferowanych przez Dostawcę;
  10. Usługi – wszelkie świadczenia wykonywane przez Berry Blue na rzecz Użytkowników, związane z korzystaniem przez Użytkownik z Portalu, w szczególności dotyczące Zakupu Towarów.
 3. Berry Blue w związku z funkcjonowaniem Portalu umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usług dostępnych na Portalu, w szczególności możliwości poszukiwania wszelkich informacji o ofertach Towarów oraz Zakupu Towarów na warunkach określonych w Regulaminie. Usługi Berry Blue na rzecz Użytkowników sa bezpłatne.
 4. Korzystanie z Usług możliwe jest jedynie przy użyciu urządzeń z dostępem do Internetu i umożliwiających korzystanie z przeglądarki internetowej. Zakup Towarów dokonywany jest z wykorzystaniem protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL.
 5. Zakup za pośrednictwem Portalu następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminie dotyczącym warunków sprzedaży obowiązującym u Dostawcy, będącym sprzedawcą Towarów. Obowiązek poinformowania Użytkownika o warunach Zakupu spoczywa na Dostawcy.
 6. Wszelkie materiały oraz opracowania prezentowane i publikowane na Portalu, w szczególności layout, kompozycje grafiki, układy, logotypy, znaki towarowe oraz wszelkie inne dane stanowią przedmiot podlegających ochronie praw wyłącznych (majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowe) należących do Berry Blue, Dostawców lub Użytkowników. W wyłączeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie niedozwolone jest kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, agregowanie lub przetwarzania materiałów, opracowań lub innych danych zawartych w Portalu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu na wykorzystanie niniejszych danych.
 7. W związku z funkcjonowaniem Portalu, Berry Blue pełni jedynie rolę operatora Portalu, umożliwiającego prezentowania ofert i informacji dotyczących Towarów sprzedawanych przez Dostawców oraz zawierania umów sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą. Berry Blue nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i kompletność informacji dotyczących oferowanych przez Dostawcę Towarów.
 8. Wszelką odpowiedzialność w zakresie związanym z realizacją Zakupu, w szczególności zgodności Towarów z informacjami umieszczonymi w Serwisie, zgodność Towarów z umową, odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji, dostawą Towarów, ponosi Dostawca. Obowiązek poinformowania Użytkownika o istniejących przeszkodach związanych z realizacji Zakupu spoczywa na Dostawcy.
 9. W cenach Towarów podanych w ramach Zakupu zawarte są obowiązujące podatki od towarów i usług (VAT). Koszty dostawy Towarów są wskazywane oddzielnie.
 10. Zakup Towarów następuje według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 11. Zakup dokonywane jest przy użyciu formularza zamówienia. W ramach wypełniania formularza zamówienia Użytkownik zobowiązany będzie podać dane konieczne do realizacji Zakupu, przy czym możliwe jest wykorzystanie danych umieszczonych przez Użytkownika wcześniej w Portalu celem rejestracji lub aktualizacji Konta.
 12. Celem złożenia zamówienia i dokonania Zakupu koniecznie jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia i złożenie dyspozycji „Potwierdzenie zamówienia”. Przed złożeniem zamówienia należy zaakceptować odpowiednie regulaminy.
 13. Użytkownik może zapłacić za Zakup (tj. cenę Towarów oraz koszt wskazanych wcześniej kosztów dostawy) w następujący sposób:
  1. płatność szybkim przelewem bankowym za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Agenta Rozliczeniowego,
  2. płatność za pobraniem,
  3. płatność w placówce Dostawcy w przypadku udostępnienia przez Dostawcę odbioru osobistego.
  4. Berry Blue zastrzega, iż płatność za określone Zakupy może zostać ograniczona według wyboru Dostawcy.
 14. Po zatwierdzeniu jednej z form płatności wskazanej w punkcie powyżej, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia (Zakupu) oraz o przekazaniu zamówienia do właściwego Dostawcy. Do zawarcia umowy Zakupu Towarów dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zakupu przez Dostawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 15. W związku z realizacją Zakupu Towarów płatność z góry dokonywana będzie za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego.
 16. W przypadku Zakupu opłacanego za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Agenta Rozliczeniowego, które nie zostaną przyjęte do realizacji przez Dostawcę w ciągu 5 dni od chwili Zakupu, Berry Blue anuluje Zakup, a kwota Zakupu (cena wraz z kosztami dostawy) zostanie zwrócona Użytkownikowi za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego.
 17. Użytkownik ma możliwość śledzenie realizacji Zakupu poprzez swoje Konto.
 18. Płatności obsługiwane przez Agenta Rozliczeniowego nie wiążą się z otwarciem rachunku bankowego a czynności związane z ich rozliczeniem nie stanowią czynności bankowych.
 19. W ramach systemu płatności Agenta Rozliczeniowego obsługiwane są płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych.
 20. Agent Rozliczeniowy dokonuje przelewu na zlecenie Użytkownika, w oparciu o niniejszy Regulamin i zgodnie ze wskazówkami podanymi przez niego w formularzu zgłoszeniowym.
 21. Użytkownik jest informowany o dokonanej płatności za Towary. W przypadku, gdy dokonana płatność zostaje z jakichkolwiek powodów zwrócona, Użytkownik jest niezwłocznie o tym fakcie informowany, a wpłaconą kwotę pozostawia się do dyspozycji Kupującego.
 22. Agent Rozliczeniowy nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcę i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Dostawcę. Agent Rozliczeniowy, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Sklepów do sprzedaży Towarów oraz wypłacalność Użytkowników.
 23. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi związane z wykorzystaniem narzędzi płatniczych udostępnionych przez Agenta Rozliczeniowego nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Agenta Rozliczeniowego z uwzględnieniem postanowień pkt 48 niniejszego Regulaminu. Złożona reklamacja rozpoznana zostanie przez Agenta Rozliczeniowego w terminie określonym w pkt 48 niniejszego Regulaminu. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 24. Berry Blue uprawnione jest do publikowania w całości lub części treści dotyczących Portalu oraz Towarów umieszczanych przez Użytkowników na Portalu. Odpowiedzialność za umieszczoną na Portalu treść ponosi Użytkownik (Berry Blue nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały umieszczone przez Użytkowników).
 25. Berry Blue umieszcza treści zamieszczone w Portalu przez Użytkowników w oryginale (bez dodatkowej redakcji), z zastrzeżeniem prawa do nieumieszczania treści naruszających: obowiązujące przepisy prawa, dobra niematerialne i osobiste osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Berry Blue nie będzie publikować również treści lub materiałów o charakterze komercyjnym (reklam i informacji dotyczących systemu sprzedaży lawinowej).
 26. Berry Blue upoważnione jest do przekazywania uprawnionym podmiotom danych dotyczących Użytkowników oraz wszelkich treści umieszczonych przez nich na Portalu, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 27. Z momentem wprowadzenia treści i materiałów do Portalu Użytkownik wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie, korzystanie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie i dystrybucję przez Berry Blue niniejszych treści i materiałów. Dotyczy to w szczególności treści i materiałów dotyczących Portalu oraz Towarów.
 28. Użytkownik zainteresowany Usługami oraz Zakupem na Portalu ma możliwości założenia bezpłatnego Konta. Celem założenia konta konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu, poprzez podanie następujących danych: login, adres poczy elektronicznej i hasło. Dane przekazane w procesie rejestracyjnym dotyczyć mogą wyłącznie Użytkownika i nie mogą naruszać uprawnień osób trzecich. W przypadku prawidłowej rejestracji Użytkowników może korzystać z Konta po zalogowaniu się z wykorzystaniem loginu i hasła.
 29. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych przekazanych w trakcie rejestracji Konta, gdy zajdzie taka konieczność. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niekompletność i nieprawdziwość danych wprowadzanych przez niego do Portalu.
 30. W trakcie postępowania rejestracyjnego Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego treść. Aktywacja Konta oraz potwierdzenie rejestracji następuje z wykorzystaniem wiadomości elektronicznej na adres e-mail przesłany w trakcie procesu rejestracyjnego. Z momentem aktywacji Konta zawarta zostaje umowa pomiędzy Użytkownikiem a Berry Blue, której przedmiotem są Usługi na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa może zostać rozwiązana w każdym momencie poprzez likwidację Konta, tj. z chwilą potwierdzenia przez Berry Blue likwidacji Konta. Berry Blue uprawnione jest do zachowania danych Użytkownika przekazanych w związku rejestracją Konta, do czasu realizacji wszystkich dokonanych przez niego Zakupów.
 31. Użytkownik może odstąpić od umowy określonej w pkt 30 w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu należy wykonać on-line wybierając opcję „Usuń konto” dostępnej po zalogowaniu w panelu użytkownika na stronie ivoo.pl
 32. Użytkownik na podany adres poczty elektronicznej zarejestrować może jedno Konto. Do korzystania z Konta uprawniony jest wyłącznie Użytkownik, na którego dane zostało ono zarejestrowane. W przypadku powstania uzasadnione podejrzenia dotyczącego bezpieczeństwa Konta (zagrożenie dostępu przez osoby trzecie), Berry Blue uprawnione jest do czasowe zawieszenia świadczenia poszczególnych Usług. Do odwieszenia świadczenia niniejszych Usług dojdzie po zmianie hasła przez Użytkownika.
 33. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek zachowania w tajemnicy danych umożliwiającej logowanie do Konta. W przypadku przejęcia danych przez osobę trzecią, Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Berry Blue.
 34. Berry Blue uprawnione jest do rozwiązania umowy dotyczącej świadczenia Usług określonej w pkt 30 lub zawieszenia świadczenia Usług, w przypadku naruszenia przez danego Użytkownika obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku rozwiązania umowy lub zawieszenia świadczenia Usług w warunkach określonych w zdaniu powyżej, Berry Blue jest uprawnione do odmowy zawarcia kolejnej umowy z danym Użytkownikiem.
 35. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Berry Blue. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 36. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późń. zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem Portalu, w tym świadczeniem Usług oraz realizacji Zakupu, a także celach marketingowych dotyczących świadczonych Usług.
 37. Berry Blue upoważnione jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu na podstawie zgody udzielonej przez Użytkowników. Użytkownik ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych oraz ich zmiany. Podanie danych jest niezbędne celem rejestracji Konta Użytkownika.
 38. Berry Blue dochowa należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniej ochrony prywatności oraz danych przekazanych przez Użytkowników.
 39. Berry Blue uprawnione jest do udostępniania danych osobowych Użytkowników określonym podmiotom, uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 40. Użytkownik uprawniony jest do dostępu do przekazanych Berry Blue danych osobowych, ich zmiany oraz żądania usunięcia przez Berry Blue.
 41. W związku z realizacją Zakupu dane osobowe przekazywane będą następującym podmiotom:
  1. Agentowi Rozliczeniowemu w celu zrealizowania zleconej przez Użytkownika usługi zapłaty za Towary nabyte w ramach Zakupu; przekazane zostaną dane konieczne do realizacji płatności, tj. imię, nazwisko, adres poczty eletronicznej, telefon kontaktowy.
  2. Dostawcy Towarów w celu realizacji Zakupu; przekazane zostaną dane konieczne do realizacji Zakupu, tj. imię, nazwizko, adres poczty eletronicznej, telefon kontaktowy, adres zamieszkania.
 42. Agent Rozliczeniowy oraz Dostawcy w zakresie przetwarzania przekazanych danych osobowych Użytkowników zobowiązani są odpowiednio stosować postanowienia niniejszego Regulaminu (pkt 36-40) oraz obowiązujące przepisy prawa.
 43. Berry Blue umożliwia Użytkownikom otrzymywanie informacji handlowych w formie poczty elektronicznej. Zgoda Użytkownika na otrzymywanie niniejszych wiadomości może zostać w każdej chwili odwołana, poprzez odznaczenie opcji „Newsletter” w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu na stronie ivoo.pl
 44. Podczas przeglądania Portalu są używane przez Berry Blue pliki „cookies” (niewielkie informacje tekstowe) zgodnie z zasadami Polityką Prywatności.
 45. Berry Blue dochowa należytej staranności celem zapewnienie prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Portalu. Wszelkie informacje o awariach, przerwach technicznych oraz ich wpływie na świadczone usługi i realizowane Zakupu, umieszczane będą na witrynie internetowej Portalu.
 46. Berry Blue zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia funkcjonowania Portalu, celem przeprowadzenia koniecznych prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych. Wszelkie działania określone w zdaniu powyżej podejmowane będę w taki sposób, by zminimalizować negatywne skutki dla Użytkowników, związane z przerwą w funkcjonowaniu Portalu.
 47. Wszelkie uwagi dotyczące Usług zgłaszane mogą być za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@ivoo.pl lub w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Berry Blue sp. z o.o. - os. Piastowskie 52/13 61-154 Poznań
 48. Celem umożliwienia rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik powinien podać w niej dane osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania przez Berry Blue.
 49. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Zakupu Towarów sprzedawanych przez Dostawców, kierować należy do Dostawców (patrz pkt 7 i 8 Regulaminu). Berry Blue nie będąc stroną umowy zawartej w ramach Zakupu, nie będzie rozpatrywać reklamacji określonych w zdaniu pierwszy, udzielając Użytkownikowi jedynie pouczenia, iż reklamacje złożyć należy Dostawcy Towarów.
 50. Wszelkie zmiany Regulaminu opublikowane zostaną na witrynie internetowej Portalu i wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 51. Zakupu rozpoczęte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu realizowane będę na dotychczasowych zasadach.
 52. Berry Blue zobowiązuje się informować Użytkownika o ewentualnych zmianach Regulaminu przy okazji logowania na Konto i o możliwości ich akceptacji; brak akceptacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług i likwidacją Konta.
 53. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 54. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 55. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.01.2014 i jest dostępny dla Użytkowania na witrynie internetowej Portalu.
Copyright 2017 BERRY BLUE SP. Z O.O., Korona Kielce